اسپانیا را کشف کنید: پنج گوهر پنهان که گذشته پالما د مایورکا را آشکار می کند
در پایتخت جزیره بالئاری بسیار بیشتر از مناظر کارت پستال و انبوهی از گردشگران وجود دارد. در اینجا پنج مکان کمتر شناخته شده در خارج از مسیر شکسته وجود دارد که می توانید گذشته غنی شهر را برای خود کشف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید