شش نکته کلیدی از انتخابات اروپا در اسپانیا
چه کسی در انتخابات اروپا در اسپانیا پیروز شد؟ بازندگان بزرگ چه کسانی بودند؟ و این چه معنایی برای سیاست داخلی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید