بیان روز اسپانیایی: نسخه
اکثر مکالمات در اسپانیا احتمالاً در برخی مواقع شامل “یک ور” خواهند بود. پس این عبارت مفید چه معانی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید