دولت اسپانیا از اتهام “ساختگی” برادر نخست وزیر انتقاد کرده است
دولت اسپانیا یک “اتهام ساختگی” جدید توسط یک گروه مرتبط با راست افراطی را مورد حمله قرار داده است که این بار برادر نخست وزیر پدرو سانچز را هدف قرار داده است و دادگاه را وادار به آغاز تحقیقات مقدماتی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید