20 نقشه ای که به شما در درک اسپانیا کمک می کند
اسپانیا علیرغم شهرتش به عنوان سرزمین آفتاب، سیستا و سانگریا، کشوری چند وجهی است که چیزهای بیشتری را در خود جای داده است. این 20 کارت کمک می کند تا در مورد اینکه «اسپانیا» واقعاً چیست، روشن شود.

دیدگاهتان را بنویسید