قوانین جدید برای جبران خسارت در صورت تاخیر و لغو قطار با رنفه اسپانیا
Renfe، شرکت ملی راه آهن اسپانیا، روش دریافت غرامت برای تاخیر و میزان بازپرداختی را که حق دریافت آن را دارید تغییر داده است.

دیدگاهتان را بنویسید