تعداد اتباع خارجی که تابعیت اسپانیا را به دست آورده اند در حال رسیدن به سطح رکورد است
تعداد اتباع خارجی که تابعیت اسپانیا را به دست آورده اند در سال 2023 یک سوم افزایش یافته است و برخی از کشورهای مبدأ و مناطق اسپانیا بر این ارقام غالب هستند.

دیدگاهتان را بنویسید