جوانان اسپانیایی بیشترین وابستگی عاطفی را به والدین در اتحادیه اروپا دارند
یک مطالعه جدید نشان داده است که جوانان اسپانیایی نسبت به همتایان اروپایی خود روابط نزدیک تری با والدین خود دارند، اما به گفته محققان این یک شمشیر دو لبه است.

دیدگاهتان را بنویسید