دولت اسپانیا رویه ای را برای ممنوعیت بنیاد فرانکو آغاز می کند
وزارت فرهنگ اسپانیا مراحل قانونی را برای تعطیلی بنیاد فرانسیسکو فرانکو، گروهی که به دیکتاتوری که تقریباً چهل سال بر اسپانیا حکومت می کرد اختصاص داده است، آغاز کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید