نحوه مطالبه حقوقی پرداختی که توسط یک شرکت اسپانیایی به شما بدهکار است
اگر یک شرکت اسپانیایی به شما بدهکار است، چندین گزینه مختلف برای شما وجود دارد، از فرآیندهای مصالحه مدنی گرفته تا انتقال پرونده به دادگاه.

دیدگاهتان را بنویسید