چگونه یک ذینفع را به امنیت اجتماعی و مراقبت های بهداشتی خود در اسپانیا اضافه کنید
اگر به سیستم تامین اجتماعی در اسپانیا پرداخت کنید، که در صورت کار یا خوداشتغالی به طور خودکار این کار را انجام خواهید داد، در این صورت شما حق دارید مانند برخی از اعضای خانواده خود به چندین مزایا دسترسی داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید