اسپانیا قانون جدید برابری جنسیتی خود را تصویب کرد
دولت اسپانیا پنج شنبه به قانون برابری جنسیتی چراغ سبز نشان داد که زنان بیشتری را در موقعیت های قدرت قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید