تست استرس: تولیدکنندگان روغن زیتون با تغییرات آب و هوایی سازگار می شوند
تولیدکنندگان روغن زیتون آبیاری را بهبود می بخشند و به دنبال انواع جدیدی از زیتون برای حفظ تولید هستند زیرا تغییرات آب و هوایی برداشت محصول را مختل می کند و قیمت مواد غذایی اصلی رژیم مدیترانه ای را افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید