توضیح: نحوه تمدید کارت اقامت طولانی مدت در اسپانیا
اگر شما از یک کشور غیر اتحادیه اروپا هستید و به طور قانونی به مدت پنج سال مداوم در اسپانیا زندگی کرده اید، واجد شرایط درخواست کارت اقامت طولانی مدت خواهید بود، اما این کارت نیز باید هر پنج سال یکبار تمدید شود. این راهنمای گام به گام فرآیند را توضیح می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید