آنچه اکنون باید در مورد سوپرمارکت های تعاونی در اسپانیا بدانید
هنگامی که شما بخشی از یک سوپرمارکت تعاونی در اسپانیا هستید، بیش از یک مشتری هستید، همزمان بخشی از مالک، کارمند و مشتری می شوید.

دیدگاهتان را بنویسید