کلمه اسپانیایی روز: منا
این کلمه مخفف است که حتی در فرهنگ لغت رسمی اسپانیا وجود ندارد، اما شما همیشه آن را در اخبار و گفتگوهای اسپانیایی خواهید شنید.

دیدگاهتان را بنویسید